Luonnonsuojelualueet jaottelu 2021 marraskuussa                          10.11.21
Luonnonsuojelualueet jaottelu 2021 marraskuussa koonnut OH3BHL sivu 1 / 1
LSA jaottelu

Selitys tiedosto kpl
EMA = Erämaa-alueet on perustettu erämaalailla lsalue_ema_laatikko.dbf 12
VSA = Valtion omistamat suojelualueet lsalue_vsa_laatikko.dbf 1055
YSA = Yksityismaiden suojelualueet lsalue_ysa_laatikko.dbf 14277
SAC-alueet = luontodirektiivin mukaisia erityisen suojelutoiminnan alueita NaturaSAC_alueet_laatikko.dbf 1721
SAC-alueet_viivamaiset = luontodirektiivin mukaisia erityisen suojelutoiminnan alueita NaturaSAC_viivat_laatikko.dbf 15
SCI-alueet = ovat ehdotuksia erityisen suojelutoiminnan alueiksi NaturaSCI_alueet_laatikko.dbf 3
NaturaSPA_alueet = , Lintudirektiivin mukaiset erityiset suojelualueet NaturaSPA_alueet_laatikko.dbf 468

Alueita yhteensä 17551

EMA alueet

Erämaa-alueiksi kutsutaan pohjoisimmassa Suomessa olevia laajoja ja asumattomia alueita. Erämaa-alueet on tarkoitus säilyttää lähes luonnontilaisena virkistykseen ja luontaiselinkeinojen harjoittamiseen soveltuvina alueina.

Erämaa-alueet on perustettu erämaalailla pohjoisimpaan Lappiin vuonna 1991. Ne eivät ole varsinaisia luonnonsuojelualueita, mutta kuuluvat Suomen Natura 2000 -verkostoon.

VSA alueet

Valtion omalueetistamat alueet kattavat 16 828 km² suojellun maan alasta

Suuri osa suojelualueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon. ... aluetta hallinnoiva viranomainen, joka on valtion mailla Metsähallitus.

YSA alueet

Perustamispäätöksen tekee ELY-keskus. Maanomistaja voi tehdä hakemuksen suojelualueen perustamisesta omistamalleen maalle tai antaa suostumuksen ELY-keskuksen …

Yksityisten omistamien luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua tehdään maanomistajien, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä.

SAC, SCI,SPA Natura alueet

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 12,4 % Suomen kokonaispinta-alasta.

Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 468, ja niiden pinta-ala on 3,1 miljoonaa hehtaaria eli noin 8 % maan kokonaispinta-alasta.

SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.kotisivut yritykselle